O Nas

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy, jest publiczną placówką  resocjalizacyjno – rewalidacyjną dla dziewcząt w wieku 14-18 lat, które kierowane są z całej Polski na podstawie postanowień sądów rodzinnych. Realizuje swoje zadania w formie ciągłej, gdyż jest to placówka całoroczna. Wspiera w rozwoju i wychowuje młodzież, szczególnie taką, która znajduje się w sytuacji kryzysowej. Placówka przygotowana jest na przyjęcie 48 wychowanek, które nieprawidłowo funkcjonowały w dotychczasowych środowiskach, miały problemy rodzinne i szkolne.  W swoich działaniach zmierza do realizowania nadrzędnych celów wychowania resocjalizującego opartego na poszanowaniu praw i godności młodego człowieka. W Ośrodku dziewczęta realizują obowiązek szkolny – uczą się w pierwszej  klasie Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie – kucharz oraz w Szkole Podstawowej nr 2 . Na terenie placówki wychowanki funkcjonują w 3 lub 4 grupach wychowawczych. Zapewnioną mają  opiekę psychologiczną i pedagogiczną. W Ośrodku prowadzone są zajęcia sportowe, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne  i z arteterapii. Działa również Rada Wychowanek.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy  zatrudnionych jest trzydziestu trzech nauczycieli i wychowawców, pięciu  pracowników niepedagogicznych oraz ośmiu  pracowników administracji i obsługi . Funkcję zarządzającą pełni dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych mgr Ryszard Baszuk, wicedyrektor  ds, MOW mgr Mirosława Horzela-Skrzypek  odpowiedzialna za pracę opiekuńczo-wychowawcza w  internacie oraz dydaktyczną w szkołach MOW. Atutem placówki jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna ukierunkowana na wszechstronną pomoc wychowankom oraz  indywidualizację oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych.